Përse Leasing

LEASINIG – bazohet mbi konceptin se Fitimi krijohet nëpërmjet përdorimit Asetit dhe jo domosdoshmërisht nëpërmjetpronësisëmbi këtë Aset, pra Pronësia është në emër të Shoqërisë Leasing.

Kjo për Shoqërinë Leasing do të thotë :

  • Pronësia mbi asetin është plotësisht e qartë
  • Vlera e Mjetit është (zgjidhet të jetë) më e madhe se vlera e financimit
  • Afati i financimit bazohet në jetën ekonomike të asetit
  • Pronësia nuk mund të tjetërsohet pa pëlqimin e Pronarit / Qiradhënësit

Kjo, për klientin bën të mundur që :

  • Proçesi i Financimit Leasing të jetë më fleksibël se në rastin e kredive.
  • Nuk kërkohet kolateral shtesë (përveç rasteve specifike)
  • Pagesat mund të jenë sipas aftësisë paguese të klientit (sipas Jetës Ekonomike)
  • Cash Flow i kompanisë (klientit) është më i parashikueshëm dhe menaxhueshëm
  • Leasing bën të mundur që të ruhen kapacitetet e kredimarrjes për mjete Xhiro apo alternativa të tjera investimi.
  • Mjetet me Leasing nuk mund t’i nënshtrohen një proçesi likuidimi nga kreditorët
 
 

 

+355 4 4500 394    |    office@albanialeasing.com