Real Estate Leasing

Prona për t'u financuar

Prona për Qëllime Tregëtare si:

 • Njësi Tregëtare
 • Hotele
 • Qendra Tregtare
 • Sheshe ndërtimi
 • Toka për zhvillime tregtare
 • Zhvillim Projektesh për Pasuri të Patundshme

Produkti i ofruar:

REAL ESTATE LEASING – PER PASURI TE PATUNDSHME

Nën-produkti

Qera Financiare direkte ose “Buy and LeaseBack”

Qeradhënësi financiar

36 deri 96 Muaj

Parapagimi

30% e Cmimit të Pronës

Financimi

70% e Vlerës së Tregut ose deri në 100% të Vlerës së Shitjes Imediate

Vlera e mbetur

0% e çmimit të asetit

Norma e fitimit

Euribor/Bono Thesari 12 mujore + 4.5% – 8.0%, por jo më pak se Norma Minimale e Fitimit.

Norma Minimale dhe Maksimale e Marrëveshjes rishikohet çdo tremujor, bazuar mbi koston e fondeve, por jo me pak se 3.00% mbi koston e Fondeve. Norma Maksimale do te jete jo me shume se 3.00% mbi Normen Minimale.

Monedha

Lekë, EUR ose USD

Komision Administrimi

0.5% - 1% e çmimit të furnizimit, i pagueshëm bashkë me parapagimin

Pagesa mujore

Pagesa të barabarta mujore

Penaliteti mbi Pagesat me Vonesë

Penalitet për të gjitha pagesat leasing në vonesë do të jenë 0.10 % në ditë duke përjashtuar rastet e vonesës për shkak të forcave madhore. Këto penalitete jepen për bamirësi me aprovim te Bordit te Drejtoreve

Një periudhë falje prej 5 ditësh kalendarike do të garantohet për të gjitha pagesat. Për të gjitha pagesat pas periudhës së faljes përllogaritja e penalitetit do jetë në shumë të plotë.

Komision per Mbylljet para kohe

 1. 3% e Shumës së Mbetur te Financimit
 2. 0% komision aplikohet në rastet kur ndodh:
  • Mbyllja e kontratës për shkak të humbjes së plotë të Asetit.
  • Klienti transferon asetin tek një klient tjetër

Shpenzime të tjera

Të gjitha taksat dhe shpenzimet në lidhje me transferimin fillestar të pronës në emrin e ALC do të përllogariten së bashku me Cmimin e Asetit. Të gjitha pagesat e shpenzimet e në lidhje me transferimin final të pronës në emrin e Qeramarrësit do të mbulohen nga ky i fundit.

Sigurimi

Të mbulojë raste: Zjarri, dëmtimi, vjedhja

Garanci të tjera

Kompania mund të kërkojë garanci të tjera si: depozita, dorëzani, bashkëqeramarrës, prona të luajtshme dhe të paluajtshme, sipas kushteve të aprovimit nga qeradhënësi.

 

Llogaritësi(Euro)Euro (%)(vite)


(EUR / muaj)

 

 

+355 4 4500 394    |    office@albanialeasing.com