Ethical Financing

ALBANIA LEASING – I vetmi institucion që vepron në mbi bazën e këtyre parimeve në Shqipëri.

 1. Financimi bazohet mbi marrjen e risqeve në mënyrë të përbashkët
  • Risqet nuk i lihen të gjitha qiramarrësit. Qiradhënësi merr risqe gjatë gjithë kohës së kontratës
 2. Pagesa e Qirasë nuk ndryshon
  • Pagesa e Qirasë nuk ndryshon
  • Në rast ristrukturimi, shuma e pagesave të ristrukturuara + pagesat e kryera = shumën e pagesave të rëna dakort me nënshkrimin e kontratës.
  • Nuk ka interes mbi penalitetin (ose Penalitet mbi Penalitetin),
  • Penaliteti merret nga klienti dhe jepet për Bamirësi
 3. Radha e shlyerjes së detyrimeve është në përputhje me Parimet Etike
  1. Kësti në vonesë
  2. Kësti aktual
  3. Shpenzime të tjera për llogari të mjetit të kryera nga Qiradhënësi (sigurime, taksa etj)
  4. Penaliteti për këstet me vonesë
 
 

 

+355 4 4500 394    |    office@albanialeasing.com